Algemene voorwaarden | Recruitment & Studiekeuze

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJBANAAN Bedrijven Artikel 1         Definities

 1. Bijbanaan, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 76170098, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Bijbanaan.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Bijbanaan tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Bijbanaan waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Bijbanaan in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3         Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Bijbanaan kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4         Tarieven en betalingen      

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de prijs van het gekozen pakket of traject, exclusief btw vermeld of het gebruikelijke uurtarief van Bijbanaan. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en parkeerkosten en materiaalkosten, zullen apart worden gefactureerd.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van Bijbanaan berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bijbanaan op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Bijbanaan is gerechtigd een aanbetaling te vergen en in fases te factureren. Bijbanaan is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Bijbanaan heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Bijbanaan op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

Artikel 5         Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Bijbanaan.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Bijbanaan zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart Bijbanaan voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bijbanaan voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Daarnaast kan Bijbanaan geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren.
 2. Doordat enkele diensten van Bijbanaan online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7         Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Bijbanaan stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien Bijbanaan onverwachts verhinderd is voor de overeengekomen werkzaamheden, of andere omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zullen partijen in overleg treden de overeenkomst te verzetten of zal, indien noodzakelijk, voor vervanging worden gezorgd.
 4. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk en gemotiveerd mogelijk. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 5. Indien al is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in geval van een strategie traject, is klant gehouden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk te voldoen, vermeerderd met 30% van de nog openstaande termijn en/of werkzaamheden.
 6. Indien een vacature al is geplaatst, is klant gehouden het volledige geoffreerde bedrag te voldoen.
 7. De overeenkomst loopt na de overeengekomen looptijd automatisch af.
 8. Een losse sessie kan tot 2 werkdagen voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 2 werkdagen, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.
 9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8         Overmacht 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand. 

Artikel 9         Aansprakelijkheid schade

 1. Bijbanaan is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Bijbanaan is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 5. Bijbanaan is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of klant in door haar aangeleverde content.
 6. Bijbanaan is niet aansprakelijk voor fouten in drukwerk van door haar aangeleverde content.
 7. Bijbanaan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 8. Bijbanaan is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien Bijbanaan een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 9. Bijbanaan is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de content.
 10. Bijbanaan is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan Bijbanaan worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van Bijbanaan hieromtrent uit.
 11. Bijbanaan is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar klant zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 12. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een overeenkomst, is de klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
 13. In het geval dat Bijbanaan een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Bijbanaan aan klant in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 14. Klant vrijwaart Bijbanaan tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten, content en producten.

Artikel 10       Intellectueel eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Bijbanaan aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Bijbanaan. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant komt een publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door Bijbanaan voor klant zijn gemaakt na betaling. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Indien content commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van Bijbanaan.
 4. Klant is niet gerechtigd aangeleverde content te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
 5. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde content op social media, naam van Bijbanaan te vermelden tenzij anders overeengekomen.
 6. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk komt Bijbanaan een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Bijbanaan toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 11       Bijzondere bepalingen 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Klant dient op alle doorgestuurde sollicitanten te reageren.
 3. Klant dient zich tijdens het recruiten aan wettelijke regels te houden, waaronder het uitsluiten van discriminatie. Indien Bijbanaan constateert dat klant in strijd met deze regels houdt, is zij gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag en klant uit te sluiten van toekomstige samenwerkingen.

Artikel 12       Levering en bezorging

 1. Bijbanaan spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Content uit een strategie traject wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering van content vindt maximaal 1 revisieronde plaats. Aangepaste wensen van klant of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.
 3. Bijbanaan maakt en bewerkt content naar eigen inzicht. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van Bijbanaan. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 4. Bijbanaan is niet gehouden om bronbestanden te leveren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13       Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Bijbanaan. Zij streeft ernaar klachten binnen 5 werkdagen te behandelen.
 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Bijbanaan.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14       Geschilbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bijbanaan is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bijbanaan en betrokken derden 12 maanden.